Home » آموزش » کاتاهای کیوکوشین » کاتای Gekisai Dai

کاتای Gekisai Dai

 

کاتا مجموعه ای از تکنیک ها و داچی ها است که در یک قالب مشخص اجرا می شوند. در واقع کاتا یک مبارزه واقعی است که یک کاراته کا میتواند تجربه کند، که باعث قویتر شدن روح  کاراته کا و تقویت بعد انسانی و معنوی آن می شود.

 

کیوکوشین ایچی گکی

Gekisai Dai

 

 

کیوکوشین ایچی گکی کرمانشاه