Home » آموزش » کاتاهای کیوکوشین » کاتای Pinan Sono Yon Ura

کاتای Pinan Sono Yon Ura

 

کاتا مجموعه ای از تکنیک ها و داچی ها است که در یک قالب مشخص اجرا می شوند. در واقع کاتا یک مبارزه واقعی است که یک کاراته کا میتواند تجربه کند، که باعث قویتر شدن روح  کاراته کا و تقویت بعد انسانی و معنوی آن می شود.

 

کیوکوشین ایچی گکی

پینان سونو یون اورا

 

 

کیوکوشین ایچی گکی کرمانشاه