Home » آموزش » کاتاهای کیوکوشین » کاتای Sanchin

کاتای Sanchin

 

کاتا مجموعه ای از تکنیک ها و داچی ها است که در یک قالب مشخص اجرا می شوند. در واقع کاتا یک مبارزه واقعی است که یک کاراته کا میتواند تجربه کند، که باعث قویتر شدن روح  کاراته کا و تقویت بعد انسانی و معنوی آن می شود.

 

کیوکوشین ایچی گکی

سانچین

 

 

کیوکوشین ایچی گکی کرمانشاه