Home » مطالب آموزشی » کاتاهای کیوکوشین و معنای آن

کاتاهای کیوکوشین و معنای آن

 

کاتاهای کیوکوشین و معنای آن

کاتاهای کیوکوشین و معنای آن

کاتا مجموعه ای از تکنیک ها و داچی ها است که در یک قالب مشخص اجرا می شوند. در واقع کاتا یک مبارزه واقعی است که یک کاراته کا میتواند تجربه کند، که باعث قویتر شدن روح  کاراته کا و تقویت بعد انسانی و معنوی آن می شود.

در این نوشته اسامی کاتاهای کیوکوشین و معنای آنها جهت استفاده قرار داده شده است .همچنین آموزش تصویری این کاتاها رو با کلیک بر روی دکمه نمایش می توانید مشاهده نمایید.

 

۱- تایکیوکو سونو ایچی ( کاتای ابتدائی شماره ۱ ) نمایش

۲- تایکیوکو سونو نی (کاتای ابتدائی شماره ۲) نمایش

۳- تایکیوکو سونو سان (کاتای ابتدائی شماره ۳) نمایش


۴- سوگوکی تایکیوکو سونو ایچی (کاتای ابتدائی شماره ۱ پا ) نمایش

۵- سوگوکی تایکیوکو سونو نی (کاتای ابتدائی شماره ۲ پا ) نمایش

۶- سوگوکی تایکیوکو سونو سان (کاتای ابتدائی شماره ۳ پا ) نمایش


۷- پینان سونو ایچی ( کاتای فکر صلح آمیز شماره ۱ ) نمایش

۸- پینان سونو نی ( کاتای فکر صلح آمیز شماره ۲ ) نمایش

۹- پینان سونو سان ( کاتای فکر صلح آمیز شماره ۳ ) نمایش

۱۰- پینان سونو یون ( کاتای فکر صلح آمیز شماره ۴ ) نمایش

۱۱- پینان سونو گو ( کاتای فکر صلح آمیز شماره ۵ ) نمایش


۱۲- پینان سونو ایچی اورا   نمایش

۱۳- پینان سونو نی اورا   نمایش

۱۴- پینان سونو سان اورا  نمایش

۱۵- پینان سونو یون اورا  نمایش

۱۶- پینان سونو گو اورا  نمایش


۱۷-  سانچین  نمایش

۱۸- یانتسو  نمایش

۱۹- Gekisai dai  نمایش

۲۰-سانچین تنشو

۲۱-سی پای

۲۲-گاریو

۲۳-سی ان چین

۲۴-کانکو

۲۵-سوشی هو

Comments are closed.