Home » قوانین داوری

قوانین داوری

قوانین جدید کومیته

New IKO Competition Rules

 

تهیه و تنظیم: سازمان جهانی کیوکوشین کاراته
مترجم : سید کامل محمدی

 

هیات داوران و کمیته برگزاری در قضاوت اختیار یکسان دارند اما رای نهایی بر عهده سر داور می باشد.

 

کومیته (مبارزه) Kumite

 

الف ) قوانین پایه Basic Principles  :

۱- زمان مسابقات برای راند اول ۳ دقیقه و زمان وقت اضافه اول در صورت تساوی ۲ دقیقه و زمان وقت اضافه دوم نیز ۲ دقیقه است.

۲- برنده شدن متعلق به شرکت کننده ای است که شرایط ذیل را دارا باشد:

– گرفتن ایپون از حریف مقابل.

– داشتن یک وازاری.

– حداقل سه رای داور را داشته باشد.

– به هر دلیلی حریفش از ادامه مسابقه انصراف دهد یا توسط داور محروم شود.

– به هر دلیلی حریفش بر روی تاتامی حاضر نشود یا از ادامه مسابقه منصرف گردد.

 

ب ) ایپون (امتیاز کامل) Ippon

۳- به استثنای تکنیک های خطا ، ضربه قوی دست، پا، آرنج و هر ضربه دیگر که موجب افتادن حریف به مدت ۳ ثانیه گردد و باعث شود حریف توانایی ادامه مسابقه را بعد از ۳ ثانیه از دست بدهد.

۴- زمانی که حریف توسط تکنیک پا مثل آشی بارای به پشت بر روی زمین بیافتد و اجرا کننده حرکت بتواند در حالت زانشین با ضربه گدان سوکی بر روی حریف از وی ایپون بگیرد.

توجه: گدان سوکی در حالت زانشین باید خیلی سریع و مسلط بر حریف باشد و ضربه سوکی نیز سبک، دقیق و برخود نرم به ناحیه شکم حریف همراه با کیای انجام شود.

 

ج) وازای (نصف امتیاز) Wazari

۵- اجرای هر تکنیک مجاز مثل چودان سوکی، مواشی، مائه گری، هیجی و … که همراه با شدت و قدرت لازم باشد و منجر به احساس درد در حریف شود و یا بواسطه این ضربه حریف زمین بخورد و قادر باشد کمتر از ۳ ثانیه به مبارزه خود ادامه دهد را وازاری (نصف امتیاز) گویند.

چنانچه به همین نحو حتی حریف با ضربات مجاز پیاپی زمین نخورد، همچنین تعادل و کنترل مبارزه را هم از دست ندهد به طوری که اقتدار و برتری برای ضربه زننده شفاف و محرز باشد نیز وازاری دارد.

۶- ضرباتی همچون : جودان گری، جودان مواشی گری، جودان مائه گری، جودان اوشیرو گری، جودان اوشیرو مواشی گری و جودان هیزا گری، یا هر ضربه مجازی که به سر حریف زده می شود ولی حریف بر زمین نیافتد و یا از شدت ضربه خم نشود، ولی اجرا کننده ضربه بلافاصله بعد از زدن ضربه پا به سر حریف، در زمان بندی مناسب و دقیق با ترکیب مناسب حرکت سوکی را، بدون تماس با حریف در حالت زانشین اجرا کند وازاری محسوب می شود.

توضیح زمین خوردن : برخورد هر قسمت بدن بجز کف پا بر روی زمین.

توضیح اینکه : اصابت سوکی به بدن حریف الزامی نیست.

۷- وقتی حریف با ضربات مجاز مانند مائه گری، هیزا گری، اوشیرو گری و … زمین بخورد و اجرا کننده ضربه بتواند بلافاصله بعد از اجرای ضربه حرکت گدان سوکی بدون تماس را در حالت زانشین اجرا کند وازاری محسوب می شود.

۸- زمانی که حریف با ضربه ای مثل آشی بارای (آشی کاکه Ashi Kake)، مواشی گری، مائه گری، هیزا گری و … زمین بخورد و بلافاصله اجرا کننده در حالت زانشین ضربه گدان سوکی بدون تماس با بدن حریف را اجرا کند (Non-Contact gedan-Tsuki ) وازاری اعلام می شود.

۹- هنگامی که حریف بر روی زمین بیافتد (پشتش بر روی زمین باشد) به سبب جا خالی دادن حریفش در اجرای تکنیک های پرشی مثل کای تن دو مواشی گری (Kaiten domowashi geri) و بلافاصله تکنیک گدان سوکی را به صورت تماس نرم (Light Contact gedan-Tsuki) به بدن حریف در حالت زانشین و با زمان بندی مناسب را اجرا کند، وازاری اعلام می شود.

۱۰- زمانی که حریف بر روی زمین بیافتد و بلافاصله بعد از زمین خوردن برای دفاع از خود در مقابل ضربه گدان سوکی حریف ضربه پا مثل کری آگه (Keri-Age) بزند، طبق بندهای ۳ و ۵ که بستگی به شرایط ضربه دارد، می تواند وازاری یا ایپون از حریف بگیرد.

۱۱- زمانی که حریف با ضربه مجاز مثل مواشی گری یا مائه گری که به صورت اصابت کرده صدمه ببیند و دچار خونریزی شود ولی تعادل خود را حفظ کند و بر روی زمین نیافتد و حتی اگر حریف اجرا کننده ضربه، تکنیک گدان سوکی را در حالت زانشین اجرا نکند بنا به رای داوران وازاری اعلام می شود و فرد آسیب دیده پس از مداوا و با نظر پزشک می تواند به ادامه مسابفه بپردازد.

۱۲- زمانی که حریف دو تا وازاری داشته باشد، نتیجه ایپون است و مسابقه تمام می شود.

 

د)پیروزی با رای : برنده مسابقه با رای داوران اعلام می شود.

۱۳- زمانی که هیچ ایپونی نباشد نتیجه توسط رای داوران اعلام می گردد.

۱۴- رای نهایی زمانی معتبر است که حداقل ۳ داور از ۵ داور هم رای باشند.

۱۵- معیارهای رای دادن به ترتیب الویت :

– آسیب / صدمه زدن به حریف (Damege)

– تکنیک و ضربات موثر (Yuko-Dai)

– میزان تهاجم (Tekazu)و تعداد ضربات کاربردی (Kosei)

۱۶- اگر یکی از شرکت کنندگان جن تن ایچی (Gentenichi) و همچنین یک وازاری (Wazari) داشته باشد، وازاری ، جن تن را خنثی می کند (Gentenichi=Wazari)  در مقابل اگر حریفش هیچ چویی (Chei) و امتیازی (Wazari) نداشته باشد رای نهایی بر عهده داوران می باشد.

۱۷- اگر شرکت کننده ای به هر دلیلی محروم شود و یا از ادامه مسابقات کناره گیری کند حریف بدون رای گیری برنده است.

 

و)وقت اضافه Enchosen

۱۸- زمانی که ۳ داور از ۵ داور نتوانند برنده را مشخص نمایند، نتیجه تساوی اعلام می شود و وقت اضافه در نظر گرفته می شود.

۱۹- اگر در وقت اضافه اول و دوم نتیجه همچنان مساوی اعلام شود برنده کسی است که ۱۰ کیلو گرم سبک تر باشد و اگر همچنان در وزن کشی هم برنده مشخص نگردد، تعداد تخته های شکسته شده در تمشی واری برنده را مشخص می کند.اگر در تمشی واری هم تعداد تخته های شکسته شده نیز یکسان باشد یک راند اضافه گرفته می شود.

۲۰- اگر اختلاف وزن کمتر از ۱۰ کیلو گرم باشد و تعداد تخته های شکسته شده برابر باشد برنده بر اساس تعداد خطاها، تکنیک ها و میزان جنگندگی توسط داوران مشخص می گردد.اگر همچنان در این شرایط هم مساوی باشند با نظر سر داور وقت اضافه سوم در نظر گرفته می شود که با اضافه شدن این راند داوران باید رای نهایی را بدهند و برنده را مشخص نمایند.

۲۱- بندهای ۱۹ و ۲۰ قوانین پایه برای مسابقات است، ولی در هرجا که سرداور تشخیص دهد نسبت به شرایط می تواند دستور و یا تغییری را اتخاذ نماید.

 

ی ) خطاها Hansoku

۲۲- موارد ذیل خطا هستند:

۱- گانمن اودا Ganman-Ouda : ضربه با دست به سر، صورت و گردن حریف حتی اگر ضربه خفیف زده شود. اما فریب دادن با دست مانعی ندارد مشروط به اینکه دست تماس با نقاطی که گفته شد، نداشته باشد.

۲- کین گری Kin-geri  یا کین تکی انو کوگکی Kenteki-eno-kogeki : ضربه با پا به بیضه

۳- زو-تسوکی Zu-Tsuki : ضربه با سر به صورت و یا سینه حریف.

۴- تاتورتا-ایتو-انو-کوگکی Taoreta-aito-eno-kogeki  : حمله و یا ضربه به حریفی که بر روی زمین افتاده است. اما تماس گدان سوکی در زانشین طبق بندهای ۴ و ۹ اشکالی ندارد.

۵- سبونه-انو-کوگکی Sebone-eno-kogeki : ضربه به ستون فقرات حریف.

۶- کاکه Kake : قلاب کردن گردن و یا هر قسمت از بدن حریف.

۷- تسوکامی Tsukami : گرفتن و یا نگه داشتن دوگی حریف و یا هر قسمت از بدن حریف اعم از دست یا پا.

۸- تاکائه کومی Takae-Komi : پای حریف یا هر قسمت از بدن حریف را زیر بغل گرفتن.

۹- ریوته-دنو-اوشی Ryoto-deno-oshi  : هل دادن حریف با هر دو دست.

۱۰- رنزوکو-شینتو-اوشی Renzoku-shineto-oshi : پشت سر هم حریف را هل دادن.

۱۱- اوسایی Osaei : با دست قسمت هایی از بدن حریف مثل شانه ها را نگه داشتن.

۱۲- مونه-وو-آواسه-تنو-کوگکی Mune-wo-awase-teno-kogeki یا Te-wo-awase-teno-kogeki : سینه به سینه شدن و سد کردن برای اجرای تکنیک های حریف مقابل.

۱۳- کاکه نگی Kakenige : کسی که بصورت مکرر خودش را بر روی زمسن می اندازد تا نفس بگیرد یا وقت کشی کند.

۱۴- جوگای Jogai : به دفعات از تاتامی بیرون رفتن.

۱۵- جوگای-کارانو-کوگکی Jogai-karano-kogeki : ضربه زدن از بیرون تاتامی.

۱۶- یامه Yame :ضربه زدن بعد از یامه.

۱۷- کانستسو-انو-کوگکی Kansetsu-eno-kogeki : ضربه مستقیم پا به زانو حریف با بل،تیغه و یا پاشنه پا.

۱۸- هر ضربه ای که از نظر داوران یا سر داور حکم خطا داشته باشد.

۱۹- اوشی Oshi : هل دادن با قسمت های یک دست مثل سیکن، تیغه دست، کف دست، آرنج خطا نیست.اما هل دادن سر،صورت و گردن خطاست. همچنین هل دادن حریف با کتف هم خطا است.

ساباکی Sabaki : پرتاب کردن (دفع کردن) دست و پای حریف در کسری از ثانیه به هنگام دفاع خطا نیست.

هل دادن و یا سد کردن حریف با دست در کسری از ثانیه به هدف انداختن حریف بر روی زمین، چنانچه همراه با ساباکی و آشی کاکه باشد خطا نیست.

۲۳-خطاهایی که منجر به جریمه یا چویی می شود به شرح ذیل است :

اولین خطا : چویی ایچی Chui Ichi

دومین خطا : چویی نی Chui Ni

سومین خطا : جن تن ایچی Genten Ichi

چهارمین خطا : جن تن نی Genten Ni

وقتی کسی جن تن بگیرد شیکاکو (Shikkaku) می شود و اخراج خواهد شد.

 

ن ) حذف شدن از مسابقات Shikkaku

۲۴- موارد ذیل باعث شیکاکو (Shikkaku) می شود:

۱- داشتن دو تا جن تن Shikkaku=Genten Ni

۲- سرپیچی کردن از دستور داور یا سر داور در طول مسابقه

۳- هر حرکت ناپسندی که دور از جوانمردی باشد و یا خشم و رفتار ناخوشایندی که منجر به صدمه زدن تعمدی به حریف مقابل گردد. سر داور با دیدن هر یک از این حرکات می تواند دستور اخراج (شیکاکو) صادر کند.

۴- دو شرکت کننده ای که روبروی هم می ایستند ولی هیچ تلاشی برای رقابت نمی کنند و یا اینکه از روی بی میلی بر روی تاتامی آمده باشند، در این صورت هر دو آنها اخراج خواهند شد.

۵- دیر آمدن یا نیامدن بر روی تاتامی

۶- پوشیدن دوگی غیرمتعارف یا بستن ساپورترهای غیرقانونی

۷- اضافه وزن داشتن و یا داشتن اختلاف وزن کمتز از ۱۰ کیلو در مسابقات.

 

۲۵- شیای هوکی Shiai Hoki  : سرپیچی کردن شرکت کننده برای حضور در مسابقه بدون هیچ دلیل منطقی ، منجر به جریمه شدن شرکت کننده می شود.

موارد ذیل استثناء می باشد:

۱- عدم توانایی شرکت کننده برای ادامه یا حضور در تاتامی که توسط پزشک تایید گردد.

۲- اتفاق غیرمترقبه ای که ممکن است برای یکی از نزدیکان شرکت کننده بوجود آمده باشد با هماهنگی با مسئولین برگزاری یا سرداور می تواند مسابقات یا تاتامی را ترک کند.